تغییرات آپدیت ۱۹۱۰ Biscopiler

تغییرات جدید بیسکوپایلر به شرح زیر است: ارتقا هسته کامپایلر های Visual Basic و #C اضافه شدن بخش خروجی X64 (شصت و چهار بیتی) به زبان های C/C++/C#/Visual Basic بهبود و اضافه کردن جزئیات...